X

OBCHODNÉ PODMIENKY


Základné pojmy

Prevádzkovateľ:

AJFA + AVIS, s.r.o.
Klemensova 34
010 01 Žilina
IČO: 31602436
DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
Email: vydavatelstvo@ajfaavis.sk
Telefón:

+421 41 564 30 39
+421 41 562 18 28


Zákazník:

Uživateľ online obchodu www.ajfaavis.sk, ktorý objednáva produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemca:

Osoba na adresu ktorej žiada Zákazník zaslať objednávku.

Objednávka:

Produkty, ktoré si Zákazník vyberie z aktuálnej ponuky, vloží ich do košíka a objednávku potvrdí. Objednávka vystavená na stránke www.ajfaavis.sk má pre Zákazníka aj Prevádzkovateľa záväzný charakter.

Zásielka:

Zaslaná objednávka.

Adresa doručenia:

Miesto určené Zákazníkom, kam žiada Zákazník doručiť objednávku.

Spôsob objednania tovaru:

Zákazník má možnosť vybrať si na stránke Prevádzkovateľa produkty, ktoré si chce objednať. Po ukončení objednávky Zákazník potvrdí svoju voľbu a Prevádzkovateľ produkty odošle na adresu zvolenú Zákazníkom spolu s faktúrou, ktorá zahŕňa cenu za objednané produkty a cenu poštovného podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Platba:

Za objednané produkty môže Zákazník platiť nasledovne:
Úhrada prevodným príkazom resp. vkladom na účet – . Pri úhrade je dôležité uviesť správne variabilný symbol platby, ktorý je uvedený na faktúre. Ako variabilný symbol platby je potrebné uviesť číslo faktúry, ktorá sa nachádza v prijatej zásielke.

Poštovné na Slovensko:

Podľa aktuálneho platného cenníka Slovenskej pošty.

Iné platby:

balné – 0.00 €

Poštovné do zahraničia

Po objednávke Zákazníkom, Zákazník obdrží email s presnými podmienkami, pri platbe a odoslaní do zahraničia. Náklady na prevod peňazí na účet zo zahraničia, hradí zákazník podľa podmienok vlastnej banky.

Dodacie lehoty a platby

Objednávka odchádza spravidla od nás do troch dní od objednania.Na dlhšiu dodaciu lehotu bude Zákazník upozornený emailom.V prípade, že ste si objednali viac titulov a niekoľko z nich chýba do skompletizovania objednávky a bude treba na ne čakať dlhšiu dobu, budeme Vás informovať. Zásielku je možné v tomto prípade rozdeliť na dve časti alebo viac častí. Našu ponuku sa snažíme udržiavať čo najaktuálnejšiu. Avšak niektoré produkty na www.ajfaavis.sk môžu byť v čase objednania už vypredané. V prípade takejto situácie Vás budeme čo najskôr informovať V prípade, že budete uhrádzať prevodom za produkty, ktoré už nie je možné zohnať z dôvodu vypredania, budete o tejto skutočnosti informovaný a peniaze Vám budú vrátené na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada.

Dodacie podmienky a platby:

Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Slovenskej pošty. Poplatky za doručenie sú zahrnuté vo faktúre, ktorú obdržíte v zásielke. V prípade objemnejších objednávok, spravidla nad 7 kg, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo prekonzultovať výšku poštovného so Zákazníkom. Toto právo sa uplatňuje iba pri špecifických objednávkach V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku, Prevádzkovateľ za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielku eviduje ako vybavenú. Ak Zákazník uviedol zlý alebo neúplný telefonický kontakt alebo adresu a z tohto dôvodu mu nebolo možné doručiť zásielku, prevádzkovateľ za túto vzniknutú situáciu nezodpovedá a zásielka je evidovaná ako vybavená. Objednaný tovar expedujeme spravidla do troch pracovných dní. V prípade, že tovar k Príjemcovi nebude môcť od nás odísť v priebehu 5 pracovných dní, budeme Zákazníka čo najskôr informovať. Po prevzatí zásielky je možné do 14 dní nám ju na vlastné náklady vrátiť na našu adresu AJFA+AVIS s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina. Peniaze za zaplatený tovar Vám budú vrátené.

Zrušenie objednávky:

Objednávku je možné bezplatne stornovať iba pokiaľ ešte nebola odoslaná. Objednávku je možné zrušiť na telefónnych číslach +421 41 564 30 39 +421 41 562 18 28, alebo na emailovej adrese: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Záväzky strán:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:


- dodať správny druh zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
- zabaliť zásielku a odoslať ju,
- v prípade, že nie je možné zásielku doručiť, tak bude informovať Zákazníka a dohodne s ním ďalší postup,
- zabezpečiť vyhotovenie a odoslanie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
- všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
- neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Zákazník sa zaväzuje:


- objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,
- vyznačiť v objednávke kompletnú adresu doručenia, prípadne inej špecifikácie adresy doručenia,
- v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo,
- súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak Príjemca odmietne zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná – nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

Neprevzatie tovaru s platbou cez banku

V prípade, že sa nám zásielka vráti ako neprevzatá a máte naďalej o tovar záujem, napíšte nám na vydavatelstvo@ajfaavis.sk, popíšte problém a napíšte číslo objednávky so žiadosťou o opätovné doručenie. Opätovné doručenie bude možné iba po úhrade poplatku 2 € na účet Prevádzkovateľa s uvedeným variabilného symbolu pôvodnej objednávky. Zásielky nad 7 kg riešime individuálne.

Osobný odber Vo výnimočných prípadoch umožňujeme Zákazníkom osobný odber v našej kancelárii v Žiline. Osobný odber je možný iba po zadaní požiadavky na email: vydavatelstvo@ajfaavis.sk, resp. telefonickým kontaktom na číslach +421 41 564 30 39, +421 41 562 18 28. V tomto prípade však môže byť Zákazník požiadaný o časovú informáciu o presnom vyzdvihnutí tovaru.

Reklamácie: Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky Príjemcovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu alebo produktov a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.

Reklamácie sú vybavované:

Telefonicky na číslach: +421 41 564 30 39, +421 41 562 18 28
Emailom: vydavatelstvo@ajfaavis.sk
Poštou na adrese: AJFA+AVIS s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina
V prípade, že Prevádzkovateľ je zodpovedný za reklamáciu, vyrieši ju k vašej spokojnosti. Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Odstúpenie od zmluvy:

Po prevzatí zásielky je možné nám ju do 14 dní na vlastné náklady vrátiť na našu adresu: AJFA+AVIS s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina. Peniaze za zaplatený tovar Vám budú vrátené na číslo bankového účtu uvedené v písomnej alebo emailovej reklamácii.
Od zmluvy nie je možné zo zákazníkovej strany odstúpiť v nasledovných prípadoch:
Bližšie informácie: Zákon č. 102/2014
Zmena obchodných podmienok
Prevádzkovateľ sa riadi novými obchodnými podmienkami vždy od dátumu ich zverejnenia na stránke www.ajfaavis.sk.

Záverečné ustanovenia


Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR.
Ide hlavne o Zákon 102/2014 a Zákon 122/2013. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa .