X

ÚRYVKY Z KNÍH EDÍCIE „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA…“

VYDANIE 2/2018

1 Úryvok // 2.3 Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu
Zákonník práce - účinný do 30. apríla 2018 - neupravoval mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu. Nutnosť práce v sobotu je zásahom do rodinného života. Sobota je v spoločnosti vnímaná ako „neštandardný“ pracovný deň, ktorý slúži zamestnancom na trávenie času s rodinami a napomáha tak zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života. Na druhej strane – zamestnávateľ nie je povinný rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca tak, aby na sobotu pripadol deň nepretržitého odpočinku v týždni (môže to byť aj pondelok). Vzhľadom na odlišnosť legislatívnej úpravy kalendárnej nedele (ktorá je vždy považovaná za deň nepretržitého odpočinku v týždni, ak to povaha práce a podmienky prevádzky umožňujú) a kalendárnej soboty, ako aj z dôvodu zmiernenia vplyvov na podnikateľské prostredie, došlo napokon k zmene výšky navrhovaného mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu z pôvodne navrhovanej úrovne najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy nasledovne: na konečných najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy s účinnosťou od 1. mája 2019, v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 252m písm. a) však v období od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 bude výška mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu predstavovať najmenej 25 % minimálnej hodinovej mzdy, novela umožňuje uplatniť výnimku pre skupinu zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu. Novela umožňuje v kolektívnej zmluve, resp. v pracovnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia a stanovuje jeho minimálnu výšku. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia iba v prípade, že ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Na základe tejto výnimky je možné: od 1. mája 2019 v zmysle § 122a ods. 2 Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu najmenej 45 % minimálnej hodinovej mzdy, od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 v zmysle prechodného ustanovenia § 252m písm. a) Zákonníka práce dohodnúť mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy. Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu je jedným z opatrení na zníženie rozsahu nepotrebnej práce v tento kalendárny deň. Na druhej strane, ak je výkon práce v sobotu nevyhnutný, zamestnancovi vzniká nárok na príslušné mzdové zvýhodnenie. Zároveň sa novelou precizuje vymedzenie soboty na pracoviskách s nočnými zmenami, akými sú nepretržité alebo trojzmenné prevádzky, na ktorých začiatok a koniec výkonu práce určitej pracovnej zmeny nepripadá na ten istý kalendárny deň. Pre tieto prípady novela vymedzuje začiatok soboty obdobne ako v prípade vymedzenia začiatku dňa pracovného pokoja v § 95 Zákonníka práce, ktorý je možné aplikovať len na sviatok, nie však na pracovné dni, ktorými sú na prevádzkach s nočnými zmenami aj soboty. Na pracoviskách s nočnými zmenami sa sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Tiež nová úprava umožňuje dohodnúť s vedúcimi zamestnancami výšku mzdy tak, že v nej už bude zohľadnená prípadná práca v sobotu obdobne, ako je to pri nočnej práci; v takom prípade už mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu vedúcemu zamestnancovi nebude patriť.
Príklad č. 2 Zamestnávateľ s celkovým počtom do 20 zamestnancov prevádzkuje pohostinské zariadenie sedem dní v týždni, pričom v pracovné dni zamestnanci pracujú od 15. do 23. hodiny, no v piatok a sobotu končia zamestnanci pracovnú zmenu až o 2. hodine nasledujúceho dňa. Zamestnávateľ s nimi v pracovných zmluvách dohodol výnimku v súlade s ustanovením § 122a ods. 2 písm. b) a § 122b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnanci budú mať v období od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 nasledujúce nároky za výkon práce v sobotu: za prácu druhej zmeny v sobotu v čase od nultej hodiny do 2. hodiny patrí zamestnancom popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy. V rovnakej výške patrí mzdové zvýhodnenie aj zamestnancom, ktorí nastúpili na výkon práce v sobotu od 15. hodiny, a to až do 24. hodiny. Za prácu počas kalendárnej nedele v čase od nultej hodiny do 2. hodiny patrí zamestnancom popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu najmenej vo výške 40 % sumy hodinovej minimálnej mzdy. Ak by zamestnávateľ nemal možnosť dohodnúť alebo v pracovných zmluvách nedohodol nižšie sadzby mzdových zvýhodnení, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu by činilo najmenej 25 % sumy minimálnej mzdy a za prácu v nedeľu najmenej 50 % sumy minimálnej mzdy za každú hodinu práce v tieto dni.

Viac nájdete v našej knihe.
portfolio14

Máte záujem o celú edíciu?Objednávka

2 Úryvok // VIII. Zmeny v zamestnávaní poberateľov dôchodkov
Od 1. júla 2018 dôjde k zmenám v podmienkach zamestnávania poberateľov starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Cieľom týchto zmien je poskytnúť dôchodcom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru rovnakú výhodu, akú majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Budú mať právo určiť si dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Títo dôchodcovia a ich zamestnávatelia budú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity. Toto oslobodenie sa týka vymeriavacieho základu vo výške 200 eur mesačne (2 400 eur ročne), t. j. v rovnakej sume ako je to v prípade žiakov stredných a študentov vysokých škôl.
Hlavným dôvodom na prijatie tejto právnej úpravy je súčasný rast ekonomiky a s ním súvisiaci vyšší dopyt po pracovnej sile. Nová právna úprava sa týka, v súlade so zásadou rovnosti, poberateľov:
· starobných dôchodkov,
· predčasných starobných dôchodkov,
· invalidných dôchodkov,
· invalidných výsluhových dôchodkov a
· výsluhových dôchodkov, ktorých poberatelia dovŕšili dôchodkový vek.
V porovnaní so súčasnou právnou úpravou dôjde k najväčšej zmene v prípade poberateľov predčasných starobných dôchodkov, nakoľko títo nemôžu v súčasnosti (do 30. júna 2018) vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať tento dôchodok. V súčasnosti zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak vznikne dôchodkové poistenie jeho poberateľovi, a to bez ohľadu na sumu vymeriavacieho základu. Od 1. júla 2018 sa poistencovi, ktorý bude vykonávať zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti), bude vyplácať predčasný starobný dôchodok až do kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahne úhrnný príjem z dohody v kalendárnom roku 2 400 eur. Nová právna úprava umožňuje, aby aj poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý si určil dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 227a ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. júla 2018, mohol do zákonom ustanovenej sumy príjmu 2 400 eur ročne vykonávať zárobkovú činnosť bez toho, aby mu zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Do príjmu v sume 200 eur mesačne nebude poberateľ predčasného starobného dôchodku z uvedenej dohody dôchodkovo poistený. Uvedená právna úprava bola navrhnutá tak, aby bola jej praktická realizácia pre Sociálnu poisťovňu čo najľahšia. Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách určených Sociálnou poisťovňou. Zamestnávatelia oznamujú Sociálnej poisťovni údaje o príjme zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac až v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Z uvedených dôvodov nie je prakticky možné, aby Sociálna poisťovňa nevyplatila predčasný starobný dôchodok za mesiac, v ktorom bola prekročená úhrnná suma príjmu 2 400 eur ročne. Preto nová právna úprava ustanovuje aj zúčtovanie dôchodkových dávok, aby Sociálna poisťovňa nemusela vymáhať neoprávnene vyplatenú dávku zdĺhavým administratívnym postupom. Tiež sa určuje aj spôsob zvyšovania predčasného starobného dôchodku za obdobie, počas ktorého sa tento dôchodok vyplácal. Pokiaľ sa predčasný starobný dôchodok poberateľovi vypláca k 1. januáru kalendárneho roka, prepočet sumy predčasného starobného dôchodku Sociálna poisťovňa vykoná z úradnej povinnosti (ex offo) a rozhodne o zvýšení sumy predčasného starobného dôchodku najneskôr do 31. marca tohto kalendárneho roka. Pokiaľ nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku k 1. januáru kalendárneho roka netrval, zvýšenie Sociálna poisťovňa vykoná na žiadosť poberateľa.
V súvislosti s uvedenou právnou úpravou boli v zákone o sociálnom poistení vykonané tieto zmeny:
a) zmena v definícii zamestnanca a zamestnávateľa na účely nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia,
b) v ustanoveniach upravujúcich vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia zamestnanca,
c) v ustanoveniach upravujúcich vymeriavací základ pre dôchodcov „dohodárov“ s úľavou,
d) v splatnosti poistného pre dôchodcov „dohodárov“ s úľavou,
e) v prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti zamestnávateľov za dôchodcov „dohodárov“ s úľavou.

Viac nájdete v našej knihe.