X

ÚRYVKY Z KNÍH EDÍCIE „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA…“

VYDANIE 2/2017

1 Úryvok // Zbavenie sa zodpovednosti za škodu na zdraví zamestnávateľa pri odvracaní škody
Podľa § 197 Zákonníka práce sa zamestnávateľ nemôže zbaviť zodpo- vednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal.
Ustanovenie upravuje situáciu v prípade vzniku pracovných úrazov, ktoré vznikli pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi. Ide o ustanovenie, ktoré upravuje podmienky zbavenia sa zodpovednosti, presnejšie nemožnosti zbavenia sa zodpovednosti zamestnávateľa a ktoré má ochrániť zamestnanca, ak odvracal škodu, ktorá hrozila zamestnávateľovi a samotnému zamestnancovi vznikla pritom škoda na zdraví.
Ak zamestnanec zakročil proti hroziacej škode, aby chránil majetok zamestnávateľa alebo zdravie a životy zamestnancov alebo iných osôb, ktoré boli na pracovisku a utrpí pracovný úraz, mal by byť vždy odškodnený, ak tento stav (hroziacu škodu) úmyselne nevyvolal.

Vecná škoda
Podľa § 198 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, má nárok v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za škodu, na poskytnutie náhrady aj za vecnú škodu, ktorá zamestnancovi vznikla; ustanovenie § 192 ods. 3 platí rovnako.
Do kategórie vecnej škody ide o škodu na veciach, ku ktorej došlo v súvislosti s pracovným úrazom, a to oblečenie, obuv, aktovka, hodinky, prípadne dopravný prostriedok, ak ho zamestnanec použil na služobnej ceste so súhlasom zamestnávateľa. Zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na dopravnom prostriedku, ktoré použil pri plnení pracovných úloh bez jeho súhlasu. Vecnou škodou môžu byť aj náklady, ktoré musí zamestnanec vydať na chod domácnosti, kei po vzniku pracovného úrazu alebo choroby z povolania nemôže zabezpečovať domáce práce v tom rozsahu, ako ich zabezpečoval pred vznikom škodovej udalosti.
Zamestnanec musí preukázať, že mu táto škoda vznikla a že medzi škodou a ublížením na zdraví následkom pracovného úrazu je príčinná súvislosť.
V súvislosti so vzniknutým pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, je zamestnávateľovi uložená aj povinnosť, aby rozsah zodpovednosti za škodu zamestnávateľ povinne prerokoval bez zbytočného odkladu so zástupcami zamestnancov a so zamestnancom.
V prípade potratu nárok na materské nevzniká. Dôležitou skutočnosťou je aj zápis narodeného dieťaťa (živého či mŕtveho) do matriky (knihy o narodení).
Poslednou z podmienok je skutočnosť, že poistenkyoa (zamestnankyoa) nepracuje, a z toho dôvodu nemá nárok na mzdu, ani na iný príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, t. j. spaoa podmienku straty príjmu (zárobku) s výnimkou (okrem) príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie materského.


Viac nájdete v našej knihe.
portfolio14

Máte záujem o celú edíciu?Objednávka

2 Úryvok // 8.2 Trvanie nároku na materské
Materské sa (od 1. januára 2011) spravidla poskytuje po dobu 34 týždoov materskej dovolenky (t. j. po tzv. podpornú dobu). Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždoa pred očakávaným doom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od začiatku ôsmeho týždoa pred týmto doom, a v prípade, ak porodila skôr, odo doa pôrodu.
Nárok na materské zaniká, pokiaľ zákon neustanovuje inak, uplynutím 34. týždoa od vzniku nároku na materské.
Poistenkyoa má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždoa od vzniku nároku na materské v dvoch prípadoch, a to ak:
• porodila zároveo dve alebo viac detí a aspoo o dve z nich sa stará alebo
• je osamelá.
Za osamelú ženu sa považuje poistenkyoa, ktorá:
a) žije sama,
b) je slobodná,
c) ovdovená,
d) rozvedená alebo
e) z iných vážnych dôvodov osamelá.
Vážne dôvody osamelosti sa posudzujú individuálne, napr. manžel vykonáva mimoriadnu službu (t. j. profesionálny vojak) alebo alternatívnu službu, dlhodobé liečenie manžela, nezvestnosť manžela, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
Podmienka osamelosti nie je splnená, ak poistenkyňa žije v spoločnej domácnosti s inou fyzickou osobou podľa § 115 Občianskeho zákonníka, t. j. fyzické osoby spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
V prípade, ak ide o pôrod dvoch alebo viacerých detí a poistenkyňa sa aspoň o dve z nich stará, materské sa poskytuje aj dlhšiu dobu ako 34 týždňov, a to (až) po dobu 43 týždňov. V prípade, ak ide o osamelú poistenkyňu, materské sa jej poskytuje (naialej) po dobu (len) 37 týždňov od vzniku nároku na materské.
Podmienka starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú aj v období, v ktorom je dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia. Z uvedeného vyplýva, že v tomto prípade nedochádza k prerušeniu poskytovania materského.
Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo materské sa jej nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr, ako ho určil lekár, nárok na materské:
• vo všeobecnosti je do konca 34. týždňa od vzniku nároku na ma-terské,
• v prípade osamelej poistenkyni je do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a
• v prípade poistenkyni, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, je do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.
V prípade, ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, má nárok na materské:
• vo všeobecnosti do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu, ale naj-dlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské,
• osamelá poistenkyňa do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a
• poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.
Doba poskytovania materského v tomto prípade sa po pôrode nemôže predažiť o dni, o ktoré poistenkyňa nastúpila na materskú dovolenku...

Viac nájdete v našej knihe.