X

ÚRYVKY Z KNÍH EDÍCIE „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA…“

VYDANIE 1/2017

1 Úryvok // Komu nie je možné ročné zúčtovanie preddavkov vykonať
Ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2016 nemôže byť vykonané napríklad tomu zamestnancovi, ktorý:
– je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie, mal príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo
– od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ktorý nemá v SR stálu prevádzkáreň (netýka sa to cudzincov), nepožiada do 15. februára 2017 o jeho vykonanie na tlačive vydanom FR SR, požiada síce o jeho vykonanie, ale nepredloží najneskôr do 15. februára 2017 potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti od všetkých ialších
– zamestnávateľov (ktorých vyznačil v žiadosti); musí doniesť potvrdenia aj od zamestnávateľov, u ktorých pracoval napr. aj na niektorú z dohôd v zmysle ZP alebo ako spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu, ak mal príjem za prácu ati., mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. príležitostné príjmy vyššie ako 500 € alebo príjmy z podnikania), okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane,
– nastúpil napr. do pracovného pomeru od 1. januára 2017 alebo neskôr k zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov; keďže príjmy zo závislej činnosti u neho v roku 2016 nepoberal, nemôže mu ani vykonať ročné zúčtovanie alebo mal príjmy zo závislej činnosti a preddavky na daň si platil sám (ide o osobitné postupy v zmysle § 34 ods. 6 a 7 zákona č. 595/2003 Z. z.) atď.
Jednou zo základných zásad je, že ak je zamestnanec povinný podať daňové priznanie, nie je možné mu vykonať ročné zúčtovanie preddavkov. Z uvedeného dôvodu si zamestnanec musí v prvom rade uvedomiť, či nie je povinný podať ho.
Ročné zúčtovanie preddavkov nie je daňové priznanie! Zamestnávateľ za neho priznanie nepodáva, ako sa to často nesprávne interpretuje.

Kto je povinný podať daňové priznanie
Na povinné podanie daňového priznania je potrebné v prvom rade dosiahnutie požadovanej výšky zdaniteľných príjmov daňovníka a ich štruktúra (§ 32 zákona č. 595/2003 Z. z.).
Všeobecne platí, že daňové priznanie musí podať ten daňovník (fyzická osoba), ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % základnej nezdaniteľnej sumy (na daňovníka), t. j. za rok 2016 ide o sumu 1 901,67 €.
Ak však ide o daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu (podnikateľ), tento bude musieť podať daňové priznanie aj v prípade dosiahnutia príjmov v nižšej sume. Do tejto sumy zdaniteľných príjmov sa na tieto účely nezapočítajú:
- príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov,
- príjmy od dane oslobodené a
- príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou.
Ide o pomerne širokú paletu príjmov. Podrobnejšie sme ich vymenovali v minuloročnom čísle nášho časopisu v príspevku venovanom ročnému zúčtovaniu za rok 2015 (1/2016). Z uvedeného dôvodu len pripomíname, z ktorých ustanovení zákona je potrebné vychádzať a poukážeme na niektoré z nich, ktoré sa často v praxi vyskytujú. Pre nedostatok miesta nejde o komplexné vymenovanie týchto príjmov.
Pozor, uvedené platí za rok 2016. V danej oblasti boli v roku 2016 a budú od roku 2017 zmeny.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
Vychádzať je potrebné z § 3 ods. 2 a § 5 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. Vyberáme z nich nasledovné:
– príjmy získané vydaním, dedením a darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo s podnikaníma prenájmom), úvery a pôžičky, podiely na zisku (dividendy) vyplácané po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou alebo družstvom v zahraničí, určené na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu; týka sa to podielov na zisku vykázaných za roky 2004 až 2016), vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, podiely členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva s právnou subjektivitou atď.

Okrem týchto niektorých „všeobecných“ príjmov ďalej nie sú predmetom dane aj ďalšie druhy príjmov, ktoré sa týkajú len príjmov zo závislej…

Viac nájdete v našej knihe.
portfolio14

Máte záujem o celú edíciu?Objednávka

2 Úryvok // Príklad č. 3
Zamestnávateľ v súlade s ustanovením § 3 ods. 6 zákona o odmeňovaní v pracovnom poriadku určil podmienky osobitného postupu pri uzatváraní pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý má vykonávať manuálne pracovné činnosti zaradené do 6. alebo 7. platovej triedy. Určil okruh pracovných činností, na vykonávanie ktorých zamestnancovi stačí stredné vzdelanie (vyučenie) v príslušnom učebnom odbore a prax v tomto odbore najmenej päť rokov, aj keď podľa katalógu sa na ich vykonávanie vyžaduje úplné stredné vzdelanie. V rámci svojej kompetencie zamestnávateľ rozhodol, že pracovný pomer uzatvorí aj so zamestnancom, ktorý nespaňa vzdelanie o jeden stupeň, ak bude vykonávať vymenované pracovné činnosti, ktoré sú v katalógu uvedené v 6. alebo v 7. platovej triede. Takýmito pracovnými činnosťami môžu byť napr. niektoré pracovné činnosti z oblasti polygrafie, oprava motorových vozidiel, vedenie, obsluha a údržba špeciálnych mechanizmov a techniky, vytváranie umelecko-remeselných výrobkov, vyhotovovanie a oprava liečebných pomôcok a podobne.

1.4 Určenie platu zamestnanca
Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie, náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí a plnenia poskytované zamestnancovi podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním pracovných činností, najmä odstupné, odchodné, cestovné náhrady a podobne.
Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu.
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona a v ich rámci podľa kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo vnútorného predpisu.
Ak zamestnancovi vykonávajúcemu funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, patrí mu počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky plat podľa prvej vety najviac v sume minimálnej mzdy.

(1) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom v § 4 tohto zákona patrí plat, ktorým je:
a) tarifný plat,
b) osobný plat,
c) príplatok za riadenie,
d) príplatok za zastupovanie,
e) osobný príplatok,
f) platová kompenzácia za sťažený výkon práce,
g) príplatok za prácu v krízovej oblasti,
h) príplatok za zmennosť,
i) príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
j) kreditový príplatok,
k) výkonnostný príplatok,
l) príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla,
m) príplatok za praktickú prípravu,
n) príplatok za prácu v noci,
o) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
p) príplatok za prácu vo sviatok,
r) plat za prácu nadčas,
s) plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
t) odmena,
u) príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi,
v) príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem platu patrí:
- náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska,
- náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie,
- náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí zamestnancovi, ktorému sa poskytuje plat podľa § 22.

1.4.1 Funkčný plat
V zmysle § 4 ods. 4 tohto zákona funkčným platom je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa § 7 ods. 7 a 8 a príplatkov určených mesačnou sumou podľa ods. 1 písm. c) až j), l), u) a v). Funkčný plat je aj plat pri…

Viac nájdete v našej knihe.