X

ÚRYVKY Z KNÍH EDÍCIE „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA…“

VYDANIE 3/2016

1 Úryvok // 4. Minimálny (najnižší) vymeriavací základ SZČO (i dobrovoľne poistenej osoby)
Minimálny (najnižší) vymeriavací základ pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO (od 1. januára 2013) je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vy- meriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné (§ 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Výpočet najnižšieho vymeriavacieho základu na kalendárny rok 2016: Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2014 je v sume 10 296 €. 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2014: 10 296€: 12= 858 €
50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2014:
50 % x 858 € = 429 €.
Výpočet najnižšieho vymeriavacieho základu na kalendárny rok 2017: Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2015 je v sume 10 596 €. 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2015: 10 596€: 12= 883 €
50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2015:
50 % x 883 € = 441,50 €.
Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZčO (aj dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti) od 1. januára 2016 je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie, ako aj poistné do rezervného fondu solidarity najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok (t. j. 2014), ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné (t. j. 2016), t. j. zo sumy 429 € mesačne, a to aj v prípade, ak ide o SZčO:
• ktorá je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % alebo
• ktorá je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
Najnižší vymeriavací základ sa týmto spôsobom určuje aj pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu a aj pre dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu a aj pre dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti najnižší vymeriavací základ na sociálne poistenie (t. j. na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a aj do rezervného fondu solidarity) je tiež vo výške 429 € mesačne, t. j. najmenej z tejto sumy platia poistné v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Príklad č. 7
Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZčO je poberateľom invalidného dôchodku, ktorý jej bol priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 67 %. Na základe daoového priznania za rok 2015, ktorý podala v marci 2016, jej (hrubý) príjem bol v sume 23 864 €, t. j. bol vyšší ako 5 148 €. Vzhľadom na túto skutočnosť od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 jej naialej trvá povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Vymeriavací základ má vo výške iba 416 € mesačne (t. j. nižší ako je najnižší vymeriavací základ povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZčO v zmysle § 138 ods. 5 zákona o sociálnom poistení), ale aj napriek tejto skutočnosti od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 SZčO je povinná platiť poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na povinné verejné zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý je najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné, t. j. od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016, z najnižšieho vymeriavacieho základu, ktorý pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZčO je vo výške 429 € mesačne a od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 bude vo výške 441,50 € mesačne.
Vymeriavací základ pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZčO je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, t. j. od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 je vo výške najmenej 429 € mesačne a od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 bude vo výške najmenej 441,50 € mesačne.

Príklad č. 8
SZčO začala vykonávať podnikateľskú činnosť v kalendárnom roku 2013. Za kalendárny rok 2015 mala (hrubý, t. j. bez odpočítateľných položiek) príjem vo výške 40 628 €. čiastkový základ dane z príjmu fyzických osôb podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov mala vo výške (iba) 3 846 €. Poistné na povinné verejné zdravotné poistenie zaplatila za rok 2015 v úhrnnej sume 806,40 €, pretože poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platila z vymeriavacieho základu 480 €. Z tejto sumy (t. j. vymeriavacieho základu) platila aj poistné na povinné nemocenské poistenie, na povinné dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity, t. j. zo sumy 480 € mesačne, čo predstavovalo celkovú sumu na sociálne poistenie vo výške 159,12 € mesačne, takže v celkovej sume išlo o 1 909,44€ a spolu s povinným zdravotným poistením to bolo súhrnne 2 715,84 €. Z uvedeného vyplýva, že tzv. neznížený čiastkový základ dane mala vo výške 6 561,84 €.
Vzhľadom na výšku mesačného vymeriavacieho základu, ktorá je v sume iba 367,98 €, SZčO v zmysle ustanovenia § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má povinnosť platiť poistné na povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 najmenej zo sumy 429 € mesačne. Výpočet vymeriavacieho základu: (čiastkový) základ dane je 3 846 €.

Viac v nájdete v našej knihe.
portfolio14

Máte záujem o celú edíciu?Objednávka

2 Úryvok // Oznámenie a dohoda o delenom pracovnom mieste
Zamestnávateľ má možnosť dohodnúť so zamestnancami, ktorí pracujú na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto.
Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto.
Pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi pracovné pod- mienky vzťahujúce sa na delené pracovné miesto.
Následne uzatvorí písomnú dohodu o zaradení zamestnanca na dele- né pracovné miesto.
V osobnom spise zamestnanca bude založené oznámenie o pracovných podmienkach vzťahujúcich sa na delené pracovné miesto a tiež písomná dohoda o zaradení na delené pracovné miesto.
Dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto môže zamest- návateľ aj zamestnanec písomne vypovedať. Písomná výpovei zo zara- denia na delené pracovné miesto bude tiež súčasťou osobného spisu.

Dohoda o vykonaní práce
Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť:
• vymedzená pracovná úloha,
• dohodnutá odmena za jej vykonanie,
• doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,
• rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracov- nej úlohy,
• rozhodnutie o vyplácaní cestovných náhrad, ak sa budú vyplácať.

Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť:
• uvedená dohodnutá práca,
• dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
• dohodnutý rozsah pracovného času,
• doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
• rozhodnutie o vyplácaní cestovných náhrad, ak sa budú vyplácať.

Dohoda o brigádnickej práci študentov
Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára písomne, inak je ne- platná.
V dohode o pracovnej činnosti musí byť:
• uvedená dohodnutá práca,
• dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
• dohodnutý rozsah pracovného času,
• doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
• rozhodnutie o vyplácaní cestovných náhrad, ak sa budú vyplácať.

Potvrdenie o návšteve školy
Ak uzatvárame dohodu o brigádnickej práci študentov, je samozrejme základnou podmienkou jej uzavretia to, že je uzatvorená so študentom. Status študenta musí byť dokladovaný, a to potvrdením o návšteve ško- ly.

Prihláška do Sociálnej poisťovne
Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne pred nástupom do práce. Prihlásenie sa robí na tlačive Re- gistračný list FO (fyzickej osoby).
Registračný list sa posiela elektronicky (s výnimkou prvého zamestnan- ca, ktorého registrujeme papierovo). Po odoslaní registračného listu sa na akceptovanom registračnom liste vytvorí časová značka potvrdzujú- ca jeho zaslanie.
Do osobného spisu založíme registračný list FO, ktorý má značku potvr- dzujúcu jeho odoslanie.

Prihláška do zdravotnej poisťovne
Zamestnanca, ktorý je verejne zdravotne poistený, je zamestnávateľ po- vinný v lehote 8 dní od vzniku pracovného pomeru registrovať ako za- mestnanca v príslušnej zdravotnej poisťovni.
Registráciu robíme na Oznámení zamestnávateľa o poistencoch. Potvr- dené oznámenie – rovnako ako potvrdený registračný list FO na sociál- ne poistenie – založíme v osobnom spise.


Viac v nájdete v našej knihe.